Flygbild över aktuellt planområde

  Foto: Slagboom en Peeters

  Utveckling av industriområde i Tvååker

  Planering pågår för att studera förutsättningarna för att ändra den idag tillåtna byggnadshöjden i verksamhetsområdet vid Munkagårdsvägen i Tvååker.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i den södra delen av Tvååker och omfattar verksamhetsområdet vid Munkagårdsvägen. Planändringen gäller en justering av den tillåtna byggnadshöjden för bebyggelsen som idag är reglerad med användningsbestämmelsen "Jm - område för småindustriändamål". Detta för att kunna möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Tvååker

  Användning: Industri

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Ändring av byggnadsplan över Tvååkers stationssamhälle SV delen (T22)

  Dnr: SBK 2020-2194

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.