Historisk bild på tullhuset i hamnen

  Foto: Edvard Mathsson, Hallands kulturhistoriska museum

  Tullhuset öppnas upp för allmänheten

  En ny detaljplan för del av Getakärr 3:46 syftar till att skapa en mer publik verksamhet i Tullhuset och att ge Badhusplatsen en tydligare identitet. Visionen är att Tullhuset och dess omgivning ska präglas av liv och aktivitet en större del av dygnet.

  Vad planeras?

  Detaljplanen prövar lämpligheten att ändra användningen av del av fastigheten Getakärr 3:46, Tullhuset i hamnen, från hamnändamål till tillfällig vistelse, hotell. Utöver användningen tillfällig vistelse studeras lämpligheten av att lägga till ytterligare användningsbestämmelser som är förenliga med förutsättningarna i området, exempelvis kontor, handel eller centrum. Badhusplatsen föreslås utformas för torgliknande ändamål.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Hotell

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Getakärr 3:46

  Dnr: SBK 2018-468

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.