Bild på Trönningenäsvägen

  Trönningenäsvägen

  Detaljplanen omfattar Trönningenäsvägen på sträckan Bläshammar – Buaråsvägen, en sträcka på ca 2 km. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för vägen.

  Vad planeras?

  I detaljplanearbetet utreds förutom huvudmannaskapet även eventuella åtgärder på vägen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2019 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Trönningenäs

  Användning: Väg

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Del av Trönningenäsvägen

  Dnr: SBK 2019-770

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.