Illustrationsbild på föreslagen byggnation

  Foto: Radar arkitektur & planering AB

  Småskalig förtätning i Träslövsläge

  Planområdet ligger på Storgatan i Träslövsläges gamla fiskekvarter. Detaljplanen omfattar fastigheten Träslövsläge 13:24 och är ca 2 000 kvm. På aktuell fastighet finns idag en äldre byggnad där det bedrivits handel i bottenplan och bostad på andra våningen. Det finns även två komplementbyggnader på tomten.

  Vad planeras?

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av fastigheten Träslövsläge 13:24.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2013 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Framtagande av samrådshandlingar är första steget. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd. Planarbetet är vilande i väntan på exploatör.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Träslövsläge

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Vilande

  Fastighet: Träslövsläge 13:24

  Dnr: SBK 2013-57

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.