Gatubild över aktuellt planområde

  Nya bostäder i centrum

  Planarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för att ersätta villabebyggelse med flerbostadshus.

  Vad planeras?

  Planområdet, som är beläget intill Södra vägen och Almers väg inom södra delarna av kvarteret Rudan, planeras för bostäder i form av flerbostadshus.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 30 mars 2017 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Rudan 12, 13 och Getakärr 5:34

  Dnr: SBK 2016-2069

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.