Flygbild över planområdet

  Industrimark för timmer i Väröbacka

  Planförslaget innebär att Södra Cells industriområde utökas i nordöst med ytor för upplag av timmer samt lagring av flis och bark.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger på Väröhalvön cirka 20 kilometer norr om Varbergs centrum och är cirka 27 hektar stort. Den södra delen av området används redan idag för timmerupplag genom ett tillfälligt tillstånd. Den norra delen av området utgörs av jordbruksmark. Inom området finns även två gårdar som liksom övriga delar ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Syftet med detaljplanen är att permanent kunna använda området för upplag av timmer samt lagring av flis och bark. Hela området är utpekat som utvecklingsområde för industri i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2020 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Linnéa Enochsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Väröbacka

  Användning: Industri

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Värö-Backa 8:4

  Dnr: SBK 2019-1923

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.