Bild på en grön äng

  Himle verksamhets- och bostadsområde

  Planering av ett nytt verksamhetsområde och intilliggande bostadsområde intill motorvägsavfart Himle har påbörjats genom framtagande av ett planprogram för området.

  Vad planeras?

  Planområdet är beläget cirka 7 km sydöst om Varbergs stadskärna och ca 300 m väster om Himle samhälle. I södra delen ligger rastplats Himle och i programområdets västra del ligger den före detta nöjesparken Fun City.

  Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för ett nytt verksamhetsområde, bostadsbebyggelse inom området där den tidigare nöjespark legat samt utreda förutsättningarna för utveckling av befintliga verksamheter intill rastplats Himle. Med verksamheter avses lager, logistik, industri och tillverkning.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2019 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram ett planprogram.

  Program upprättas som ett första steg i planprocessen när det handlar om ett större område, om det finns många motstående intressen eller om utvecklingen saknar stöd i översiktsplanen.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar och tillhörande utredningar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att skicka ut programförslaget på samråd. Samrådet och inhämtandet av synpunkter är en del i prövningen av att bedöma lämplig markanvändning för området.

  Programhandlingar är under framtagande.
  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Himle

  Användning: Bostäder, industri, kontor, restaurang, hotell och handel

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Planprogram för Himle verksamhetsområde och intilliggande bostadsområde

  Dnr: SBK-2019-674