Flygbild över markerat planområde

  Foto: Slagboom en Peeters

  Fler fritidshus i Träslövsläge

  Planering för fler fritidshus i området har påbörjats genom framtagande av en ny detaljplan.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i den norra delen av Träslövsläge längs Arrendevägen, söder om Läjets camping. Planområdet omfattar fastigheten Nygård 1:14 som är obebyggd och omfattar en öppen gräsyta på cirka 22 000 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av uppförandet av ytterligare fritidshus som en utveckling av omgivande fritidshusområde.

  Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande, då planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2017 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Träslövsläge

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Nygård 1:14

  Dnr: SBK 2017-941

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.