Kartbild över aktuellt planområde

  Flerbostadshus och rekreationsstråk i Tvååker

  Detaljplanläggning av fastigheterna syftar till att pröva lämpligheten att uppföra fyra flerbostadshus i 3-5 våningar, säkerställa gång- och cykelbana för goda möjligheter till aktivt resande samt avsätta mark för ett rekreativt stråk utmed Sandabäcken och koppla samman Långåsvägen och den gamla banvallen.

  Vad planeras?

  Området är idag beläget inne i Tvååker med användning för verksamheter. Munkagård 1:59 och 1:83 ligger utmed Långåsvägen och angränsar i sydväst till Sandabäcken. Längs med Sandabäcken har man i den fördjupade översiktsplanen Tvååker (FÖP) pekat ut ett rekreationsstråk för att förbinda grönstrukturer i samhället. FöP Tvååker pekar även ut den gamla banvallen, Fastarp 2:193, som lämplig gång- och cykelbana, då den idag utgör en barriär genom Tvååker.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 24 maj 2017 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Tvååker

  Användning: Bostäder och gång- och cykelbana

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Munkagård 1:59, 1:83 och del av Fastarp 2:193

  Dnr: SBK 2017-227

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.