Flygbild över aktuellt planområde

  Dagvatten, natur och förskola i Stråvalla

  Planförslaget omfattar några olika områden i Stråvalla som föreslås bli allmän plats natur med kommunalt huvudmannaskap. Syftet är att möjliggöra ett genomförande av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla.

  Vad planeras?

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra införandet av verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Införandet av verksamhetsområdet är resultatet av en längre tids problematik föranlett av den bristfälliga dagvattenhanteringen i de aktuella delarna i Stråvalla. Huvudmannaskapet för allmän plats natur för dessa ytor överförs till kommunen genom detaljplanen. Detaljplanen omfattar även Stråvallas befintliga förskola med syfte att möjliggöra en utveckling för ytterligare avdelningar med tillhörande utemiljö.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2019 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Stråvalla

  Användning: Skola och natur

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:4, 1:94, 1:3, 3:56 samt Löftaskog 9:1

  Dnr: SBK 2019-1001

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.