kartbild över aktuellt planområde

  Bostäder och service i Tofta

  Planområdet ligger centralt inom Tofta samhälle, vid Brandvägens anslutning till Toftavägen. Söder och väster om planområdet ligger Toftaås. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ca 12 nya bostäder i blandad form. Detaljplanen ska även möjliggöra för service i mindre omfattning.

  Vad planeras?

  Marken inom planområdet består av jordbruksmark som till största del sedan tidigare är planlagd för två friliggande bostäder och en yta som är planlagd för allmänt ändamål. Den planlagda ytan för bostäder är inte utbyggd enligt gällande detaljplan och inom ytan föreslås tre friliggande bostäder samt ändrad placering av infartsväg. Inom ytan för allmänt ändamål finns en envåningsbyggnad som tidigare använts som bland annat vårdcentral, men som i nuläget står tom. Byggnaden föreslås planläggas för bostadsändamål för att möjliggöra upp till 6 lägenheter.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2016 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Elisabet Wästlund
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Tofta

  Användning: Bostäder och centrum

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Tofta 2:2 och Tofta 2:14

  Dnr: SBK 2016-270

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.