Flygbild över aktuellt planområde

  Foto: Slagboom en Peeters

  Bostäder och kontor i Veddige

  Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för fler bostäder i centrala Veddige genom förtätning.

  Vad planeras?

  I detaljplanen prövas förutsättningarna för att fortsätta förtätning med fler bostäder i centrala Veddige. Bebyggelsen föreslås uppföras på befintligt bebyggda fastigheter och ska anpassas till omkringliggande bebyggelse.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 2 mars 2017 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Veddige

  Användning: Bostäder och kontor

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Vabränna 4:14, 9:2 och del av 10:5

  Dnr: SBK 2016-2084

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.