Flygbild över markerat planområde

  Bostäder och förskola i Bläshammar

  Området är beläget i anslutning till befintligt bostadsområde och Bläshammars skola. Inom planområdet föreslås drygt 300 bostäder i form av villor, parhus/radhus och flerbostadshus. Inom området föreslås även en ny förskola.

  Vad planeras?

  Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med cirka 300 nya bostäder i varierad form samt ny förskola. Förslaget innebär att Bläshammar kommer att utökas från dagens ca 130 bostäder till drygt 430 bostäder. I samband med att fler bostäder tillkommer i Bläshammar ska trafikåtgärder utföras på och invid väg 845. Bland annat planeras en ny tillfart från väg 845 som ska förbättra trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten på väg 845.

  Detaljplanen utgör etapp 3 i utbyggnaden av Bläshammar, som föregås av planprogram för Bläshammarsområdet, godkänt 2004-01-13. Detaljplaner har tidgare genomförts för två etapper av planprogrammet, vilka är utbyggda eller håller, i skrivande stund, på att byggas ut.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Elisabet Wästlund
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Bläshmmar

  Användning: Bostäder och förskola

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Bläshammar 2:24, 5:1, 3:2 och 2:8

  Dnr: SBK 2017-2332

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.