Bild över aktuellt område

  Bostäder i Veddige

  Planområdet är lokaliserat i nordöstra Veddige norr om Varberg. Området omfattar 29 hektar som huvudsakligen består av åker- och ängsmark samt skog. I planarbetet studeras möjligheterna att utveckla bostäder i blandad struktur.

  Vad planeras?

  Planförslaget omfattar utbyggnad av cirka 150 bostäder i huvudsak utformade som friliggande villor, men även par-, grupp- och flerbostadshus med upp till tre våningar. Förutsättningarna för kommunal service ska också utredas. Totalt planeras cirka 10 hektar av planområdet exploateras.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planarbetet är dock för tillfället vilande i avvaktan på utbyggnaden av reningsverkets kapacitet.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Veddige

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Vilande

  Fastighet: Vabränna 10:5

  Dnr: SBK 2007-10

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.