Kartbild över aktuellt planområde

  Bostäder i Löftaskog

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i form av villabebyggelse på Stocken 2:4 i enlighet med tidigare framtaget planprogram. Planen syftar även till att fastställa huvudmannaskap för allmän platsmark och möjliggöra för kommunalt VA och dagvatten.

  Vad planeras?

  Stocken är ett kuperat och naturskönt område beläget precis vid Varbergs kommuns nordvästra gräns invid Löfta å där det planeras ett nytt område med villor intill befintlig struktur. Tidigare bebyggelse består av både hel- och delårsbostäder utbyggt i olika etapper under 50, 60 och 70-talet. Området är attraktivt för utbyggnad i ett lantligt läge med goda kommunikationer både norr- och söderut och med närhet till service och bad.

  Detaljplanen ska skydda natur- och kulturvärden. Exploatering behöver ta hänsyn till Varbergs arkitekturprogram för hur man bygger på lansdbygden. Våningsantalet ska ha stöd i landskapet och den nya lokalgatan ska vara i kontakt med naturen. Tillgänglighet till rörelsestråk och lekytor ska fastställas i detaljplan.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2017 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Löftaskog

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Stocken 2:4

  Dnr: SBK 2017-902

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.