kartbild över planområdet

  Ändring av huvudmannaskap för delar av Varberg Nord

  För att tydliggöra ansvaret för drift och underhåll så att det sker på samma sätt som i kringliggande detaljplaner är syftet med detaljplaneläggningen att genomföra en ändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för de allmänna platserna.

  Vad planeras?

  I dag gäller detaljplanen för Gunnestorps servicecentrum (Arbets­biet 1, 2, 3 och 4 samt del av Gunnestorp S:7) för delar av Gunnestorp verksamhetsområde (Varberg Nord). För att tydliggöra ansvaret för drift och underhåll så att det sker på samma sätt som i kringliggande detaljplaner är syftet med detaljplaneläggningen att genomföra en ändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för de allmänna platserna. Syftet är också att möjliggöra för cykel- och gångväg för den del av vägen som ska ändra huvudmannaskap samt att fastig­hetsreglera marken för dagvattendammarna så att de inte ligger på kvartersmark.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2019 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Gunnestorp, Varberg Nord

  Användning: Verksamheter/ Drivmedel/ Restaurang/ Hotell/ Handel

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Arbetsbiet 1, del av detaljplan för Arbetsbiet 1, 2, 3 och 4

  Dnr: SBK 2018-536

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.