Fasadbild på ett hus i planområdet

  Ändring av detaljplan för Stockrosgatan

  Planändringens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av huvudbyggnaden med glasade uterum på bostadshusens trädgårdssidor inom de markområden som endast får bebyggas med uthus och garage, så kallad kryssmark (även känd som kors-/plusmark).

  Vad planeras?

  Planområdet är beläget ca 2,5 km öster om Varbergs centrum, söder om Trädlyckevägen och väster om Österleden. Planändringen omfattar gällande detaljplan 361 för Stockrosgatan.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämndens arbetsutskott har informerats inför uppstart av arbetet med ändring av detaljplanen.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Karlberg

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Ändring av detaljplan 361 - Stockrosgatan

  Dnr: SBK 2020-787

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.