Bild från stranden på Getterön

  Utökad byggrätt på Getterön

  Planförslaget innebär en ändring av befintliga detaljplaner för att möjliggöra en ökad byggrätt för fastigheter som bedöms ha kapacitet för detta.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger på Getterön, cirka 2,5 nordväst om Varbergs centrum. Planförslaget omfattar ett cirka 110 hektar stort område och består av befintlig fritidshusbebyggelse med i huvudsak privata markägare.

  Förslaget möjliggör ökad byggrätt inom befintliga detaljplaner för de fastigheter som har kapacitet för detta. Det är inte på alla fastigheter som byggrätten ökar, utan den relateras till varje fastighets läge och möjlighet att klara en ökad exploatering. Inga nya tomter eller utbyggnadsområden föreslås. Det föreslås även att gång- och cykelvägen längs Getterövägen förlängs ut till Femte vik och där behov finns även bredda vägarna eller skapa mötesplatser.

  Planförslaget har sin grund i den fritidshusutredning som antogs av kommunen 2013-09-19, som konstaterade att det finns förutsättningar för bra åretruntboende i området och att byggrätten därför bör öka. Motiv till detta är bland annat områdets närhet till samhällsservice och att det finns kommunalt vatten och avlopp. Det är byggnadsnämnden som är initiativtagare till detaljplanen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 16 juli 2015 - 13 september 2015.

  I samband med samrådet har det inkommit mycket synpunkter och uppstått flera frågeställningar av övergripande karaktär. Det handlar bland annat om huvudmannaskapet för allmän platsmark, VA-frågor och hanteringen av översvämningsrisk. Arbetet är för närvarande pausat i avvaktan på ställningstaganden kring dessa frågor.

  När frågorna ovan har landat blir nästa steg att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Därefter är nästa steg att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Getterön

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Cirka 220 fastigheter inom Getteröns fritidshusområde

  Diarienummer: SBK 2014-1047

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.