Illustrationsbild över aktuell byggnad

  Utbyggnad av restaurangverksamhet i Träslövsläge

  Planförslaget innebär att befintlig restaurangverksamhet utmed Strandbackavägen ska kunna göra en utbyggnad.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i nordvästra Träslövsläge, cirka 70 meter öster om stranden intill Strandbackavägen. Inom planområdet finns en restaurangbyggnad och tillhörande uteservering. Verksamheten har de senaste tio åren utvecklats från att ha varit en småskalig kiosk till att nu vara en restaurangverksamhet i större skala. Därför finns ett behov att bygga ut.

  I samma projekt regleras sådana åtgärder som tidigare utförts, bland annat den allmänna gång- och cykelvägen som löper sydöst om verksamheten, bitvis inom fastigheten Träslöv 49:1.

  Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 12 december 2019 - 14 februari 2020.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 479.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 479.7 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

  Behovsbedömning Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192.8 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Träslövsläge

  Användning: Restaurang

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Träslöv 49:1 och del av Träslöv s:9

  Diarienummer: SBK 2012-208

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.