bild på äldre byggnad i aktuellt område

  Nya bostäder på Årnäshalvön

  Planförslaget innebär möjliggörande av cirka sex lägenheter i radhus.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger utmed Espeviksvägen på Årnäshalvön, cirka 1 mil norr om Varberg centrum. Området är idag planlagt för handelsändamål och planförslaget innebär att detta ändras till bostadsändamål, så att cirka sex lägenheter i radhus kan byggas.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 11 februari 2016 - 7 april 2016.

  Detaljplanearbetet är för närvarande pausat på fastighetsägarens begäran.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 839.4 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

  Behovsbedömning Pdf, 159.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 159.1 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Årnäs

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Årnäs 4:69

  Diarienummer: SBK 2013-131

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.