Flygbild på aktuell del av kvarteret Kasematten

  Foto: Slagboom en Peeters

  Förtätning med bostäder i centrum

  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta med bostäder och delvis också med verksamheter.

  Vad planeras?

  Ett befintlig lamellhus i två våningar med inredd vindsvåning och delvis inredd källarvåning och tre friliggande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar föreslås ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra våningar och en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

  Vad händer nu?

  Planförslaget är på samråd under perioden den 17 juni – 30 september 2021. Ni kan nu lämna synpunkter på planförslaget.

  Digitalt samrådsmöte hölls den 6 september 2021.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Bostäder, kontor och handel

  Var i processen:
  Samråd

  Fastighet: Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19

  Diarienummer: SBK-2018-1500

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.