Flygbild över markerat planområde

  Förskola och skolverksamhet i Träslöv

  Fastigheten Träslöv 5:36 är belägen i den östra delen av Varberg intill bostadsområdet Borgasgård. Fastigheten ligger inom utpekat utvecklingsområde för blandad bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Väganslutning till området sker via Borgasgatan som i sin tur nås från Trädlyckevägen.

  Vad planeras?

  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för skolverksamhet, framförallt byggnation av en förskola i två våningar med friyta för minst 160 barn på östra Träslöv. Planen syftar även till att bevara biotopskyddade naturvärden inom området för att främja lekmiljö och ekosystemtjänster samt möjliggöra gång- och cykelanslutningar till framtida utbyggnadsområde.

  Den föreslagna bebyggelsen omfattar en förskolebyggnad i två plan samt komplementbebyggelse på Borgasgård, östra Träslöv. Förskolebyggnaden beräknas innehålla 8 avdelningar á 160 barn och ger behov till en bruttototalarea på ca 2000 m2. Byggnaden kan även komma att inrymma tillagningskök och matsal.

  Bebyggelsen är omställningsbar och kan på sikt inrymma andra typer av skoländamål för att kunna möta olika behov. Detaljplanen ger utrymme för högre exploatering än föreslagen bebyggelse. Den högre exploateringen lämpar sig för skolverksamhet där behovet av friyta är mindre än för en förskola. Största byggnadsarea är 2800 m2 och bruttototalarean får inte överskrida 3500 m2.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Planförslaget är på samråd under perioden den 9 september 2021 - den 4 november 2021. Ni kan nu lämna synpunkter på planförslaget.

  Digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 5 oktober 2021 kl 18.00 - 19.00 och länk till mötet kommer att finnas här på projektets hemsida. Länken läggs upp samma dag som mötet äger rum.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Träslöv

  Användning: Skola

  Var i processen: Samråd

  Fastighet: Träslöv 5:36

  Dnr: SBK 2020-571

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.