Flygbild över markerat planområde i Hunnestad

  Foto: Slagboom en Peeters

  Bostäder i Hunnestad

  Kommunen planerar tillsammans med fastighetsägarna för Hunnestad 5:24 och 5:13 för att möjliggöra cirka 10-12 nya bostäder i villor eller parhus.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i Hunnestad, cirka 9 kilometer öster om Varbergs stad. De aktuella fastigheterna består idag av jordbruksmark samt en villa. Villan planeras att rivas och ersättas av de nya planerade villorna eller parhusen. Planområdet ingår i kommunens kulturmiljöprogram och för att förhålla sig till kulturmiljön på ett bra sätt och säkerställa en lantlig karaktär har ett antal bestämmelser gällande utformning lagts till i planförslaget för att sträva mot detta. Fasaderna ska vara av trä, tak ska vara sadeltak och endast tegelrött eller svart matt tak tillåts. Bebyggelsen föreslås uppföras med en högsta nockhöjd på sju meter för huvudbyggnader, vilket möjliggör bebyggelse i 1 1/2 plan.

  Planförslaget berör samfälld mark. Den marksamfällighet som berörs är Hunnestad s:1.

  Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande, eftersom planområdet inte finns utpekat för bebyggelse i översiktsplanen. Det utökade standardförfarandet används bland annat om förslaget till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 12 september 2019 –7 november 2019.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden och en arkeologisk utredning har gjorts. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Hunnestad

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

  Diarienummer: SBK 2016-313

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.