Bild på gamla bensinmacken som låg i det aktuella kvarteret

  Bostäder ersätter bensinmack i centrum

  Planförslaget innebär möjliggörande av nya bostäder med centrumverksamhet i bottenvåning. Förslaget innebär även att parken Kilen planläggs som parkmark i enligt befintliga förhållande vilket därmed tryggar parkens existens.

  Vad planeras?

  Planområdet är beläget centralt i Varberg, cirka 1 km söder om Varbergs station och cirka 500 meter söder om Stora torget. Planområdet omfattar fastigheten Igladammen 11 som idag är bebyggd med en bensinstation samt parken Kilen.

  Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för flerbostadshus med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen. Bebyggelsen ska ge stöd åt gaturummet vid korsningen Södra vägen-Danska vägen. Vidare är syftet att planlägga befintlig park som allmän platsmark, park, i enlighet med befintliga förutsättningar.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 17 juni - 19 september 2021.

  Digitalt samrådsmöte hölls den 31 augusti 2021.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Presentation från samrådsmötet Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)
  Inspelning från digitalt samrådsmöte

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Bostäder, centrum och park

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1

  Dnr: SBK-2018-1849

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.