Flygbild över markerat planområde i norra Kärradal vid Kärravägen

  Foto: Slagboom en Peeters

  Bostäder, butikslokaler och hotell i Kärradal

  Planförslaget innebär möjliggörande av nya bostäder, detaljhandel i bottenvåning samt användningen tillfällig vistelse, det vill säga tillfällig övernattning så som hotell, vandrarhem och liknande.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i norra Kärradal vid Kärravägen, cirka 13 kilometer norr om Varbergs centrum. Inom planområdet finns idag en byggnad som används som flerbostadshus och en byggnad som används som konferenslokal. I övrigt består planområdet av jordbruksmark, skog och öppna ytor bevuxna med sly.

  Höjden på bebyggelsen som föreslås inom området motsvarar två våningar. För att tillkommande bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse och miljö föreslås också bestämmelser som reglerar färgsättning och fasadmaterial. Bland annat ska fasaderna utformas i huvudsak av trä eller puts och byggnadernas tak ska vara röda eller svarta sadeltak.

  Planförslaget berör samfälld mark.

  Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande. Det utökade standardförfarandet används om förslaget till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 8 oktober 2020 – 3 december 2020.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 873.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 873.1 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.5 MB)

  Undersökning Pdf, 192.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192.3 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Kärradal

  Användning: Bostäder, handel och tillfällig vistelse

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Torpa-Kärra 1:24

  Diarienummer: SBK 2016-133

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.