Flygbild över planområde Bua hamn

  Bebyggelse i Bua hamn

  Planförslaget möjliggör bebyggelse av blandad karaktär i Bua hamnområde. Planen syftar också till att utveckla naturmarken som idag finns inom planområdet.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger vid hamnen i Bua i anslutning till Båtafjorden, cirka 20 kilometer norr om Varbergs centrum. Inom planområdet finns idag en transformatorstation och verksamhetsbyggnad där det bland annat funnits bilverkstad, drivmedelsanläggning, restaurang, second hand-affär samt båt- och biluppställning. I övrigt är planområdet obebyggt.

  Planförslaget möjliggör bebyggelse för centrumändamål, hotell/vandrarhem, lägenheter, kedjehus samt villor/parhus. Planen syftar också till att utveckla naturmarken som idag finns inom planområdet.

  Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015 handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Denna plan handläggs med ett normalt planförfarande.

   

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret bedömer att den förslagna ändringen av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var ute på samråd under perioden 18 februari–14 april 2016. Samrådsmöte hölls den 2 mars på Bua skola där allmänheten kunde ställa frågor om förslaget.

  Efter samrådet har markanvisningstävling genomförts och nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden.

  Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 787.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 787.5 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

  Behovsbedömning Pdf, 88.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 88.5 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karl Samuelsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder, hotell och centrumändamål

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Bua 4:94., 10:97, 10:108 samt del av Bua 10:248

  Diarienummer: SBK-2014-558

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.