Flygbild över planområde Kvarnagården

  Utökning av Kvarnagården industriområde

  Planförslaget innebär en vidare utbyggnad av industriområdet Kvarnagården genom att möjliggöra utbyggnad av verksamheter så som industri och kontor.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger cirka 4 kilometer nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett cirka 16 hektar stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark.

  En del av planområdet utgörs av befintlig verksamhetsmark vilken föreslås få utökad tomtstorlek för att möjliggöra en fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. Planförslaget möjliggör även för en ny tomt för industri och lager som en förlängning av befintligt verksamhetsområde. Planförslaget syftar också till att planlägga befintlig gokartbana, som idag ligger inom mark som är planlagd för koloniträdgårdar men som inte är utbyggda. För att tillgängliggöra och bibehålla naturvärdena utmed Himleån föreslås ingen ny bebyggelse i planområdets norra del.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 14 februari 2019 till den 7 mars 2019.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för godkännande i byggnadsnämnden inför beslut om antagande i kommunfullmäktige.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varberg

  Användning: Industri och kontor

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Getakärr 2:9, 2:8 och del av 2:6, Kolven 3, 4 och 5 samt Tanken 1

  Diarienummer: SBK-2007-252

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.