Illustrationsbild på förslaget för Fridas restaurang

  Foto: Jordens arkitekter

  Utökning av Fridas restaurang i Kärradal

  Planförslaget möjliggör en utökad byggnad för hotell- och restaurang där Fridas restaurang idag är placerad, samt ökad byggrätt för bostadsändamål på tre fastigheter.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning av Fridas restaurang. Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster året runt. Idag är byggnaden i en och två våningar. Planförslaget möjliggör en byggnad i upp till fem våningsplan i etage.

  Planen syftar även till att öka byggrätten för tre bostadsfastigheter längs Kolonibacken. För dessa fastigheter är största tillåtna byggnadsarea 80 kvadratmeter och högsta byggnadshöjd är 3,7 meter. Övriga bostadsfastigheter längs Kolonibacken omfattas av detaljplan L105, som togs fram i syfte att öka byggrätterna till 120 kvadratmeter. De tre nu aktuella fastigheterna inkluderades inte i den planen då de inte var bebyggda vid antagandetillfället och strandskyddet därmed inte ansågs kunna upphävas. Ny gräns för strandskyddet beslutades av Länsstyrelsen 2014 och de tre fastigheterna omfattas därmed inte längre av strandskydd. Därför kan nu byggrätten ökas även på dessa tre fastigheter.

  Kommunen avser ta över huvudmannaskapet på Cafévägen som föreslås rustas upp med separat gång- och cykelväg samt ny cykelparkering vid gatans slut. Cafévägen föreslås vid genomförandet av detaljplanen höjas till +2,3 m för att säkra framkomligheten till byggnaderna vid en havsnivåhöjning. Kolonibacken avses planläggas med enskilt huvudmannaskap.

  Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015 handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Denna plan handläggs med ett normalt planförfarande, vilket används när planen är av intresse för allmänheten.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden den 17 juni 2021 – den 2 september 2021.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Elisabet Wästlund
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Kärradal

  Användning: Hotell, restaurang och bostäder

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 6:2 och 8:2

  Diarienummer: SBK 2011-686

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.