Flygbild över planområde Kvarnagården

  Utökad byggrätt för Östra Årnäs

  Planförslaget innebär en ökad byggrätt, för att underlätta åretruntboende, för de fastigheter som bedöms ha kapacitet för detta.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger cirka 1 mil norr om Varbergs centrum på östra delen av Årnäshalvön. Syftet med planförslaget är att underlätta åretruntboende i de tidigare fritidshusområdena, genom att öka byggrätten. Hur stor byggrätten blir avgörs främst i förhållande till tomtstorlek. Det är främst befintliga fastigheter vars byggrätt ökar, i något enstaka fall möjliggörs tillkommande fastigheter. Vägarna i området är smala och väl anpassade efter landskapet och där behov finns föreslås att vägarna breddas eller att mötesplatser skapas.

  Planförslaget har sin grund i den fritidshusutredning som antogs av kommunen 2013-09-19, som konstaterade att det finns förutsättningar för bra åretruntboende i området och att byggrätten därför bör öka. Motiv till detta är bland annat att Årnäs tillsammans med Tångaberg och Kärradalsområdena omfattar så många fastboende att ett underlag för framtida lokalservice bedöms finnas där. Det är byggnadsnämnden som är initiativtagare till detaljplanen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 12 oktober 2017 - 5 november 2017.

  Inkomna synpunkter och behovet av att utreda dagvatten- och skyfallssituationen samt huvudmannaskapsfrågor inom området har inneburit en vidare bearbetning av planförslaget. Arbetet pågår och kommer innebära att planförslaget går ut på en förnyad granskning. Tidplanen är att beslut om förnyad granskning kan ske under andra eller tredje kvartalet 2021.

  Därefter är nästa steg att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Lena Johansson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Årnäshalvön

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Cirka 240 fastigheter inom Östra Årnäs fritidshusområde

  Diarienummer: SBK 2014-1048

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.