Kartbild på detaljplaneförslag vid Tångvägen i Träslövsläge

  Omvandling av industrifastighet i Träslövsläge

  Planområdet ligger utmed Tångvägen i Träslövsläge. Detaljplanen föreslår markanvändningen bostäder och möjliggöra sju tomter för friliggande enbostadshus samt natur för den samfällda marken.

  Vad planeras?

  Detaljplanen omfattar del av Gamla Köpstad 1:118 och Gamla Köpstad s:2. Området är ca 0,8 ha. På Gamla Köpstad 1:118 har Ajo Kylindustri bedrivit verksamhet sedan sent 1950-tal/tidigt 1960-tal. I slutet av 1990-talet/början på 2000-talet flyttades verksamheten och fastigheten har därefter bland annat använts som fritids- och ungdomsgård i privat regi.

  Detaljplanen handläggs med ett så kallat normalt planförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ny detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 13 juni 2013–16 augusti 2013.

  Planarbetet är nu vilande då ansökan om upphävande av strandskydd för området avslagits.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karl Samuelsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Träslövsläge

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Vilande

  Fastighet: Del av Gamla Köpstad 1:118 och Gamla Köpstad s:2

  Diarienummer: SBK 2006-546

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.