Flygbild på kvarteret Ekorren

  Foto: Slagboom en Peeters

  Fler bostäder i norra stadskärnan

  Vi planerar tillsammans med ett flertal fastighetsägare att utveckla kvarteret Ekorren i Varbergs norra stadskärna. Förslaget innebär att förtäta kvarteret med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt förstärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna.

  Vad planeras?

  Planområdet är ca 17 000 kvm stort och ligger centralt i Varberg, cirka 700 meter norr om Varbergs station. Planområdet omfattar hela kvarteret Ekorren, bestående av fastigheterna Ekorren 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 och 18 samt delar av Getakärr 1:1. Kvarteret möter i sin nordvästra ände Birger Svenssons väg och omges av Brunnsbergsvägen i norr och Boråsgatan i söder. Kvarteret är idag bebyggt med en- och flerbostadshus av varierande ålder och storlek.

  Kvarterets södra sida behåller strukturen med en uppdelning av huskroppar, medan den norra sidan får en fortsatt mer sammanhållen struktur. De gröna innergårdarna ska fortsatt kunna skönjas mellan byggnaderna. En platsbildning i nordvästra hörnet möter Birger Svenssons väg, tillsammans med centrumfunktioner i bottenplan förstärker detta karaktären av en stadsgata. Vid denna del av Birger Svenssons väg sker övergången mellan industri/ handelsområde till blandstaden och Varbergs centrumkärna.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

  Vad händer nu?

  Samråd för detaljplanen genomfördes 8 oktober 2020–3 december 2020. Inkomna synpunkter är sammanställda i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har planförslaget bearbetats.

  Planförslaget är på granskning under perioden 9 september 2021 - 30 september 2021. Ni kan nu lämna synpunkter på förslaget.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Lena Johansson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Bostäder

  Var i processen:
  Granskning

  Fastighet: Ekorren 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 och 18 samt delar av Getakärr 1:1

  Diarienummer: SBK-2016-1842

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.