illustrationsbild på detaljplaneförslag vid Jonstaka

  Bostäder, kontor och verksamheter vid Jonstakarondellen

  Planförslaget innebär åtta friliggande byggnader, ett parkeringshus/källargarage, nätstation och komplementbyggnader. Högsta höjd på bebyggelsen föreslås variera.

  Vad planeras?

  Cirka 3,5 kilometer söder om Varberg, vid Västkustvägen och söder om rondellen vid Jonstaka, föreslås genom planförslaget att flerbostadshus, kontor och verksamheter ska byggas. På fastigheterna finns idag byggnader för industriverksamhet.

  Förslaget är åtta friliggande byggnader, ett parkeringshus/källargarage, nätstation och komplementbyggnader. Högsta höjd på bebyggelsen föreslås motsvara 5,5 våningar mot Västkustvägen i öster och mot åkermarken i söder. Mot villabebyggelsen i norr föreslås 4,5 våningar och mot bebyggelsen västerut 3,5 våningar.

  Planförslaget berör samfälld mark.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ny detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Samråd för detaljplanen genomfördes under perioden 9 juli 2020 – 24 september 2020. Inkomna synpunkter är sammanställda i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har planförslaget bearbetats.

  Planförslaget var på granskning under perioden 17 juni 2021 - 8 juli 2021. Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.


  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 574.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 574.1 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

  Undersökning Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150.4 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karl Samuelsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Jonstaka

  Användning: Bostäder, kontor och verksamheter

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11

  Diarienummer: SBK 2016-2000

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.