Flygfoto över markerat planområde i södra Trönninge

  50 bostäder i Trönninge

  Planförslaget möjliggör ökad bostadsbyggnation inom fastigheten Trönninge 11:6 samt säkerställande av tillgången till närliggande grönområden.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i södra Trönninge cirka fem kilometer norr om Varbergs centrum. Inom planområdet finns idag fyra radhusbyggnader med cirka 10 bostäder. Planförslaget möjliggör en förtätning med cirka 40-50 bostäder, fördelade på fyra flerbostadshus. Två av dessa tillåts uppföras i fem våningar inklusive vindsvåning och två i fyra våningar inklusive vindsvåning.

  Inom planområdet finns det större trädbevuxna berget Jonsbjär, som är ett viktigt rekreationsområde för boende i Trönninge. För att säkerställa att en del av detta bevaras som grönområde planläggs delar av fastigheten Trönninge 11:2 som naturmark.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 5 november 2020 – 26 november 2020.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för godkännande i byggnadsnämnden inför beslut om antagande i kommunfullmäktige.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Trönninge

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Trönninge 11:6 och del av Trönninge 11:2

  Diarienummer: SBK 2017-480

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.