Bild på ett fritidshus på Maries väg på Södra Näs

  Utökad byggrätt på Södra Näs

  Planförslaget innebär en utökning av fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 samt utökad byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger vid Maries väg på Södra Näs, cirka 4 kilometer söder om Varberg. Inom planområdet finns idag ett fritidshus och en mindre skogsdunge.

  År 2007 fick den omkringliggande bebyggelsen utökade byggrätter, men det var inte möjligt för fastigheten Träslövs-Näs 1:300 på grund av dess begränsade storlek. Planförslaget innebär att denna fastighet kan utöka i storlek, genom att delar av de intilliggande fastigheterna Träslövs-Näs 1:277 och 1:10 kan läggas till fastigheten. Detta för att även byggrätten ska kunna utökas. För att kunna göra det krävs att markanvändningen på dessa intilliggande fastigheter ändras till bostäder. Markanvändningen är idag park.

  Den utökade byggrätten föreslås begränsas på liknande sätt som för omgivande bebyggelse. Minsta fastighetsstorlek är 900 kvadratmeter och byggnadsarean får vara högst 20 % av fastighetens storlek. Dock får byggnadsarean inte vara större är 220 kvadratmeter. Högst byggnadshöjd är 3,5 meter vilket motsvarar en våning.

  Planförslaget berör samfälld mark.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 26 augusti 2021.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 391 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 391 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.5 MB)

  Undersökning Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 185.1 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Södra Näs

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Antagen

  Fastighet: Träslövs-Näs 1:300 samt del av Träslövs-Näs 1:10 och 1:277

  Diarienummer: SBK 2017-1631

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.