Skissad bild på förslag Hotell Havanna

  Bild: Erik Diding

  Utbyggnad av Hotell Havanna

  Syftet med ändringen är att pröva lämpligheten för en utökad byggrätt för hotellets befintliga verksamhet.

  Vad planeras?

  Hotellets kök planeras att byggas ut tre meter mot gatan, med en takterrass ovanpå utbyggnaden. Ändringen medför också att hotellet får möjlighet att uppföra ett orangeri på baksidan, mot väster.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 26 augusti 2021.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 591.3 kB)

  Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)

  Undersökning Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 198.5 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Hotell

  Var i processen: Antagen

  Fastighet: Palissaden 2

  Diarienummer: SBK 2019-2017

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.