Flygbild över markerat planområde Södra Näs

  Justering av fastighetsstorlek på
  Södra Näs

  Planförslaget är en ändring av detaljplan för Mössviksvägen med flera del II och omfattar justering av befintlig bestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Planändringen möjliggör också en önskad avstyckning för den del av samfälligheten Träslövs-Näs s:1 som är planlagd för bostadsändamål.

  Vad planeras?

  Planändringen innebär att bestämmelsen om minsta tomtstorlek 1000 kvadratmeter ändras till minsta fastighetsstorlek 850 kvadratmeter för samtliga fastigheter utom en som fortsatt regleras till minst 1000 kvadratmeter. Detta görs för att planen bättre ska stämma överens med rådande förhållanden gällande fastighetsstorlek eftersom flera av dessa understiger nu gällande bestämmelse. För två fastigheter regleras minsta fastighetsstorlek till 500 kvadratmeter. Byggrätt för den samfällighet där avstyckning möjliggörs, Träslövs-Näs s:1, sätts till 75 kvadratmeter.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 26 augusti 2021.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

  Planbeskrivning Pdf, 18.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.3 MB)

  Undersökning Pdf, 164.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164.7 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Södra Näs

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Antagen

  Fastighet: Träslövs-Näs s:1 m. fl.

  Diarienummer: SBK 2020-990

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.