Illustrationsbild på förslaget för Hotell Havanna

  Expansion av Hotell Havanna

  Ägarna till Hotell Havanna vill kunna utöka verksamheten. Expansionen planeras på östra sidan av Krabbes väg. I samband med detta görs också åtgärder för att öka trafiksäkerheten över vägen.

  Vad planeras?

  Öster om Krabbes väg planeras en ny byggnad att uppföras, som ett annex till den befintliga hotellbyggnaden väster om Krabbes väg. Annexet har plats för cirka 20 hotellrum och en konferenssal. Det är också tänkt att hotellets gästparkering ska rymmas på fastigheten, mestadels i ett underjordiskt parkeringsgarage, men också till en mindre del som markparkeringar på annexets baksida. Annexet får vara tre våningar högt, med översta våningen indragen mot gatan. Taket kommer ha en lutning om minst 15 grader. I samband med annexets uppförande görs också trafiksituationen på platsen om för att förbättra trafiksäkerheten. Y-korsningen görs om till en T-korsning för bättre uppsikt i korsning och vid utfarter, och en gångpassage över vägen skapas.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 25 februari 2021. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen den 29 mars 2021.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Hotell

  Var i processen: Överklagad

  Fastighet: Vallgången 13 och del av Getakärr 3:46

  Diarienummer: SBK-2015-540

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.