Grönskande rondell med flervåningshus i bakgrunden

  Foto: Radar arkitektur & planering AB

  Bostäder och kontor vid Brunnsbergsrondellen

  Planförslaget innebär att kvarteret Tärnan förtätas med bostäder, kontor och centrumfunktioner som utgör en stadsmässig entré till Varbergs tätort.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger intill Västkustvägen, ca 1,5 km nordost om Varbergs centrum. Planförslaget innebär en förtätning med nya bostäder och möjlighet till kontor med viss annan verksamhet i markplan. Detaljplanen rymmer cirka 80 nya bostäder och ca 1600 kvadratmeter kontorsyta.

  För att möta det ökade parkeringsbehovet som följer av förtätningen så möjliggörs parkeringsgarage under marknivå med in- och utfart till cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen på Västkustsvägen. Nytt allmänt cykelstråk längs Kyrkogårdsvägen och ny infart till planområdet från cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen föreslås också.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 25 mars 2021. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen den 26 april 2021.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Bostäder, kontor

  Var i processen: Överklagad

  Fastighet: Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3

  Diarienummer: SBK 2018-1045

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.