Mallsida

  Kort ingress

  Vad planeras?

  Text

  Miljöpåverkan

  text

  Vad händer nu?

  Text

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta

  Planbeskrivning

  Undersökning

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karl Samuelsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område:

  Användning:

  Var i processen: Startskede/ Samråd/Granskning/Antagen/Överklagad

  Fastighet:

  Dnr: SBK

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Samråd

   Planen sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  3. Granskning

   Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

  4. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  5. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.