Flygfoto söderifrån av Holmagärde verksamhetsområde i Varberg. 

  Flygfoto söderifrån av Holmagärde verksamhetsområde i Varberg.

  Holmagärde verksamhetsområde

  Längs med E6 och i direkt anslutning till staden ligger Varbergs nya verksamhetsområde - i absolut bästa läge. Här väntar cirka 34 hektar mark på att tas i bruk av stora och små företag.

  Marken i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge, och är utpekad som framtida verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Marken är avsedd för utbyggnad av verksamheter så som industri, lager och kontor.

  Tomternas storlek varierar mellan 2 000 och 30 000 kvadratmeter. Här finns alltså plats för allt från det lilla företaget till det riktigt stora. Detaljplanen för området har fastställts av kommunen.

  Varbergs kommun har nu byggt ut gator och färdigställt ledningsarbeten i det nya industriområdet. En liten park och några naturområden med gång- och ridvägar har också skapats för att göra området trivsamt. Att infrastrukturen nu är klar innebär att det även har öppnats upp för trafik mellan Stålgatan och den nya cirkulationsplatsen vid Värnamovägen.

  Detaljplan för Östra Holmagärde Pdf, 22.7 MB. (Pdf, 22.7 MB)

  Dags för etablering

  Nästa steg är etablering av företag. Verksamhetsområdet är viktigt för Varbergs tillväxt och ambitionen är att här ska finnas olika typer av verksamheter. Tillträde till marken sker under 2021. På den privatägda delen av området har byggnation av en padelhall påbörjats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Leif Andersson
  Markförvaltare
  Fakta

  Holmagärde är ett nytt verksamhetsområde strax öster om Varbergs centrum.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Markanvisning

   Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

  5. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  6. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  7. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  8. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Byggnation färdig