Gul abetsmaskin framför grå industrilokal.

  Foto: Hidvi Group

  Himle verksamhets-område

  Himle, strax söder om Varbergs stadsområde, är kommunens stora nya utvecklingsområde för verksamheter i kommunen.

  Det aktuella området, som ligger i anslutning till Himlemotet har funnits med i kommunens översiktsplanering sedan 2010, och det har nu blivit läge att påbörja planeringen genom program- och detaljplanearbete. Här kan vi skapa plats för verksamheter som lager, logistik, industri och tillverkning samt bostäder. Det kan även finnas möjlighet att etablera hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor i området.

  Planprogram blir underlag för kommande detaljplaner

  Under år 2019 påbörjades arbetet med planprogram för hela området. Framtagande av samrådshandlingar och utredningar pågår. Efter samråd och godkännande av planprogram följer arbete med detaljplaner för olika delar. Utbyggnad för de olika delarna kan påbörjas i takt med att detaljplanerna vinner laga kraft. Eftersom området är stort kommer det att planeras och byggas ut i etapper.

  Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för ett nytt verksamhetsområde och bostadsbebyggelse inom området där den tidigare nöjespark legat samt utreda förutsättningarna för utveckling av befintliga verksamheter intill rastplats Himle.

  Att utveckla ett nytt verksamhetsområde är en lång process. Hela området studeras först på en övergripande nivå och planeras därefter mer detaljerat del för del. Planeringen innehåller olika typer av utrednings- och skissarbete, men också dialogtillfällen med berörda parter och med allmänheten. Allt eftersom detaljplaner färdigställs och vinner laga kraft kan området börja bebyggas.

  Himle verksamhets- och bostadsområde

  Karta som visar området som planeras i Himle, mark på båda sidor om motorvägen. 

  Området som omfattas av planprogrammet. Ytan som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsmark är randig på bilden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Modigh
  Planarkitekt
  Fakta

  Himle verksamhetsområde planeras strax söder om Varberg nära E6.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Markanvisning

   Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

  5. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  6. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  7. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  8. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Byggnation färdig