bild på järnvägsspår

  Värö station

  Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma längs med Hallands norra kust. Detta är en stor satsning för Varberg, men också för hela regionen.

  Stationsläget utreds noga

  Det är inte bestämt var Värö station ska ligga. Tillsammans med Trafikverket utreder vi olika placeringar (se kartan nedan). För att kunna ta ett väl avvägt beslut om vilket stationsläge som ger bäst förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av Väröbacka, görs en utredning om de möjliga lägena. Ambitionen är att stationslägesutredningen ska bli klar i höst och att beslutet om placering kan tas före årsskiftet. När stationsläget är beslutat kommer Trafikverket starta processen mot en färdig station.

  Parallellt med planeringen av stationen, börjar vi också planera för framtida bostäder i Väröbacka samhälle.

  Karta över möjliga stationslägen för tågstation i Värö.

  Ett projekt i samverkan

  Att planera, projektera och bygga station och stationsområde är en komplex process som tar tid. Flera olika aktörer, bland annat Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun, har olika ansvar och ska samverka.

  Trafikverket ansvarar för alla järnvägstekniska delar, Varbergs kommun ansvarar för att planera och färdigställa stationsområdet och Region Halland ansvarar för tågsystem och trafikering. Samtliga aktörer har sina egna processer, där de olika stegen ibland kommer att löpa parallellt och ibland kommer att vara beroende av varandra.

  I mars tecknade Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet med station och stationsområde tillsammans och att Varbergs kommun kommer att finansiera projektet. Intentionen är att den nya stationen ska kunna tas i bruk och trafikeras snarast efter att Varbergstunneln, Västlänken och förbigångsspår Lekarekulle är klara.

  Alla parter överens - stationen  ska byggas

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Malin Johnsson
  Projektledare
  Fakta

  En tågstation ska byggas i Väröbacka. Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun.