Väröbacka utvecklas

  Längs med Hallands norra kust och Västkustbanan ligger Väröbacka. Ett samhälle som kommer att växa med nya bostäder, verksamheter och service när den planerade tågstationen är på plats.

  Vi planerar för att utveckla Väröbacka med ny tågstation och nya bostäder. Med stationen blir det lättare att resa och pendla på ett hållbart sätt längs med Hallands norra kust. Stationen är en stor satsning för Varberg, men också för hela regionen.

  I mars tecknade Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet med station och stationsområde tillsammans samt att Varbergs kommun kommer att finansiera projektet.

  En växande serviceort

  Väröbacka*, som ligger utmed Västkustbanan i norra delen av Varberg, är en av kommunens serviceorter. I närheten finns några av Hallands största privata arbetsplatser.

  Vi vill utveckla orten med en tågstation, olika typer av bostäder, verksamheter och service. När Väröbacka växer behövs också nya trafiklösningar, grönområden, lekplatser och mötesplatser.

  * I samhället Väröbacka ingår två tätbebyggda områden, Väröbacka och Limabacka.

  Projekt Utveckling av Väröbacka

  För att leda och samordna utvecklingen av Väröbacka finns projektet Utveckling av Väröbacka. Detta projekt kommer arbeta i en sammanhängande process, över flera av kommunens förvaltningar och nämnder.

  Det inledande arbetet handlar om att ta fram en fördjupad översiktsplan som ska ge en detaljerad vägledning för utbyggnaden av Väröbacka samt planering av station och stationsområde. Därefter följer projekt för bostäder, verksamheter, infrastruktur och grönområden.

  Väröbackas utveckling kommer att pågå under lång tid och planering och byggande kommer att ske i etapper.

  Projektets delar består av:

  • Fördjupad översiktsplan
  • Station och stationsområde
   - Förstudie
   - Detaljplan
   - Projektering
   - Byggnation
  • Samhällets utveckling
   - Detaljplaner i olika etapper
   - Utbyggnad i olika etapper

  Så planerar vi

  Att planera och bygga station, stationsområde och ett större samhälle, tar många år. För att få en gemensam bild och en riktning för utvecklingen som håller över tid, behövs både planeringsinriktningar och en fördjupad översiktsplan över Väröbacka.

  Planeringsinriktningarna kan ses som ett ramverk och en vägvisare för den kommande planeringen och genomförandet av olika projekt. Projekten kommer att genomföras vid olika tidpunkter, under lång tid och av olika ansvariga aktörer, både offentliga och privata. Genom en tydligt formulerad ambition i form av övergripande planeringsinriktningar blir det lättare att se vad vi gemensamt ska sträva efter - att bygga ett hållbart stationssamhälle.

  Den fördjupade översiktsplanen ska ge en bild av hur samhället som helhet ska utvecklas och lägga grunden för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen. Den nya planen ska komplettera gällande plan för norra kusten och ge en mer detaljerad vägledning för Väröbackas utveckling och även omfatta det nya stationsläget.

  Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

  Senast publicerad: