Vad har hänt hittills?

  Redan i översiktsplanen från 1990 slog kommunen fast möjligheten att etablera en tågstation i Väröbacka. Här kan du se de efterföljande stegen i processen.

  1. Illustration av en karta med en kartnål

   Station i översiktsplan

   En station i Värö finns utpeka i den översiktsplan för Varbergs kommun som beslutas 1990 (ÖP 1990).

  2. Station i fördjupad översiktsplan

   En station i Värö finns utpekad i den fördjupade översiktsplan för Norra kusten som beslutades 2000 (FÖP 2020).

  3. Station i översiktsplan

   En station i Värö finns utpekad i den översiktsplan för Varbergs kommun som beslutas 2010 (ÖP 2010).

  4. Flera händer som pekar på en karta. Foto: Hidvi Group AB

   Förberedande workshoppar

   Inför arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kusten genomförs under 2014 förberedande workshoppar. Kring vad?

  5. Personer som tittar på en karta Foto: Hidvi Group AB

   Samråd

   2015 genomförs samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet.

  6. En mörkblå domarklubba på ljuslila bakgrund 

   Antagande av fördjupad översiktsplan

   2017 antar kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet. En station i Värö finns utpekad i planen, men i ett annat läge än tidigare.

  7. Hand som skriver på ett avtal Foto: Mostphotos

   Tilläggsavtal tecknas

   Värö station finns med som en skrivning i ett tilläggsavtal för Varbergstunneln som tecknas 2017 mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun.

  8. Hand som skriver på ett avtal Foto: Mostphotos

   Avsiktsförklaring tecknas

   2017 tecknar Varbergs kommun och Region Halland en avsiktsförklaring om att tillsammans planera för en tågstation och ny bebyggelse i Värö.

  9. Bild på en kvinna som sitter på ett tåg Foto: Mostphotos

   Åtgärdsvalsstudie inleds

   2017 inleder Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för framtida rese- och transportbehov mellan Varberg och Göteborg.

  10. Bild på järnvägsdetalj Foto: Mostphotos

   Två möjliga placeringar av stationen

   2019 utreder Trafikverket var en station i Värö kan placeras ur ett järnvägstekniskt perspektiv. Utredningen visar på två möjliga placeringar.

  11. En mörkblå domarklubba på ljuslila bakgrund 

   Stationsläget ska utredas

   2019 beslutar kommunstyrelsen att en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram. I arbetet ingår att utreda lämpligt stationsläge.

  12. Kartbild över Limabacka och Väröbacka

   Stationslägesutredning påbörjas

   2019 inleder Varbergs kommunarbetet med en stationslägesutredning.

  13. En mörkblå domarklubba på ljuslila bakgrund 

   Ett tredje stationsläge ska utredas

   2019 beslutar Varbergs kommun och Trafikverket att utreda ett tredje läge för stationen.

  14. Bild på järnvägsräls. Foto: Mostphotos

   Nya trafiksäkerhetskrav

   2020 träder nya trafiksäkerhetskrav vid byggande av järnväg i kraft. Kraven förändrar de järnvägstekniska förutsättningarna för en station i Värö. Detta påverkar också Trafikverkets och kommunens utredningsarbete kring var stationen lämpligast bör placeras.

  15. Två lila pratbubblor på ljuslila bakgrund.

   Fördjupad översiktsplan påbörjas

   2020 startar arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka. Olika typer av planeringsunderlag tas fram parallellt med att tidiga dialogaktiviteter med boende och verksamma på orten genomförs.

  16. Hand som skriver på ett avtal Foto: Mostphotos

   Avsiktsförklaring tecknas

   I mars 2021 tecknar Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet tillsammans samt att kommunen ska finansiera projektet.

  17. Kartbild över Limabacka och Väröbacka

   Fördjupad utredning

   2021 genomför Trafikverket en fördjupad studie av de möjliga stationslägena. (Pågår nu.)

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: