Foto: Hidvi Group

  Fördjupad översiktsplan

  En fördjupad översiktsplan för Väröbacka kommer att visa hur samhället ska växa och utvecklas.

  Vi arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Planen kan beskrivas som en viljeinriktning som visar hur kommunen planerar för att samhället ska växa med en tågstation, nya bostäder, verksamheter och service samt platser för lek och möten.

  Vägledande för hur samhället ska utvecklas

  Den fördjupade översiktsplanen för norra kusten som antogs 2017, omfattar hela kuststräckan från Tångaberg i söder till Varbergs kommungräns i norr. När planen togs fram fanns Värö station inte med i den statliga infrastrukturplaneringen. Därför behöver vi ta fram en fördjupad översiktsplan över Väröbacka som ska komplettera den gällande planen och ge en mer detaljerad vägledning för samhällets utveckling. Den nya planen ska också omfatta det nya stationsläget.

  Planen ska ge en bild av hur samhället som helhet ska utvecklas. Det handlar till exempel om bebyggelse, vägar, och hur försörjningen av vatten och avlopp ska se ut, men också om platser för service, natur och rekreation.

  Arbetet med den nya planen är beroende av stationsläget. När vi har beslutat var stationen ska ligga kan planförslaget tas fram. Fram till dess förbereder och sammanställer vi olika typer av planeringsförutsättningar.

  Dialog och delaktighet

  Planeringen av ett växande Väröbacka, ska göras i samklang med samhällets befintliga bebyggelse. Företag och boende i Väröbacka och Limabacka ska också enkelt kunna följa planeringen och involveras när det är befogat. Under olika delar av planeringsprocessen kommer därför dialogtillfällen att genomföras.

  Under hösten 2020 samlade vi in tankar kring Väröbackas utveckling och vad olika platser i samhället betyder för människor som bor i, jobbar i eller ofta besöker orten. Synpunkterna togs emot via en digital enkät och via "gåturer”. Materialet kommer att bli värdefull och kompletterande kunskap i den fortsatta planeringen av hur samhället kan utvecklas.

  När förslaget till fördjupad översiktsplan är färdigt kommer det att gå ut på samråd. Det innebär att du som bor, arbetar, äger en fastighet eller bara är allmänt intresserad av Väröbackas utveckling, har möjlighet att lämna synpunkter. Detta gäller även berörda myndigheter, regionala organ, organisationer med flera. Den fördjupade översiktsplanen godkänns slutligen av kommunfullmäktige, och blir därefter vägledande för detaljplanering, bygglov och andra typer av prövningar.

  Sammanställning av svar från digital enkät om Limabacka och Väröbacka Pdf, 369.6 kB. (Pdf, 369.6 kB)
  (Frågor om Väröbackas utveckling inom arbetet med fördjupad översiktsplan för Väröbacka.)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Frida Eriksson
  Samhällsplanerare
  Fakta

  En fördjupad översiktsplan ska tas fram över Väröbacka. Denna ska visa hur samhället ska utvecklas med bebyggelse, vägar, vatten och avlopp samt platser för service, natur och rekreation.