Sprängningar på flera håll och ny cykelparkering i centrum

  Arbetet rullar på i projekt Varbergstunneln och nu arbetas det intensivt på flera håll längs sträckan för det nya dubbelspåret och den kommande bergtunneln.

  Sprängningar under centrum

  Arbetet med servicetunneln i norr närmar sig Stadshotellet i centrum. Man spränger små försiktiga salvor, vilket innebär att det kommer ta lite tid att ta sig förbi centrum. När det gäller bergtunneln i norr så spränger man under Hotell Gästis.

  Är du nyfiken på hur långt Trafikverket och Implenia kommit med bergtunneln respektive servicetunneln? Vi uppdaterar status varje vecka i Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Sprängningar ovan jord på flera ställen

  I denna veckan har sprängningar startat öster om den nya godsbangården för att göra plats för ytterligare ett spår.

  Inom kort påbörjas sprängningar ovan jord inne på arbetsområdet i Breared. Detta för att kunna bygga betongtunnel och tråg söder om bergtunnelns mynning. Här ska 3000 kubikmeter berg sprängas bort.

  I månadsskiftet februari-mars börjar sprängningar ovan jord för norra betongtunneln vid stationen. Trafikverket och Implenia börjar spränga i schaktet mellan stationen och kvarteret Verkstaden (mittemot stationen) och fortsätter efterhand norrut. Sprängningarna vid kvarteret Verkstaden och bussterminalen beräknas vara klara vid midsommar medan sprängningar längre norrut kommer pågå successivt hela året i centrumområdet. Vid sprängningarna 2-10 meter ner i betongtunnelschaktet används tunga sprängmattor för att motverka att splitter sprids till omkringliggande fastigheter. Sprängsalvornas styrka är också anpassade för omgivningen för att inte orsaka skada.

  Vid sprängningar ovan jord används flaggvakter och det hörs en ljudsignal före och efter sprängning. Men du kan också få en förvarning via telefon, e-post eller sms om du registrerar en adress inom en radie på 500 meter i Trafikverkets förvarningstjänst Länk till annan webbplats..

  Vad byggs på torget?

  Du kanske har sett förberedelser för något på torget? Här ska installeras ett mättorn, som behövs i tunnelprojektet för att skydda kultuhistoriska byggnader som ligger runt omkring torget. Tornet ska registrera mätvärden från arbete med tunneln dygnet runt alla dagar i vecka och larmar vid höga värden och om det riskerar att bli sättningar i en fastighet eller andra rörelser.

  Snart en bro i söder

  I nästa vecka planerar Trafikverket och Implenia att gjuta överbyggnaden på bron över Österleden i söder. Just nu är bron inklädd i presenningar för att hållas varm inför gjutningen. Gjutningen beräknas pågå en dag och cirka 20 personer kommer att arbeta med detta. När bron uppnått en god hållfasthet kan man ta bort ställningen runt. Detta kan ta alltifrån en vecka och uppåt beroende på klimat och temperatur.

  Ny cykelparkering vid stationen

  I denna vecka har Trafikverket flyttat cykelparkeringarna vid stationen. Cyklar ska nu parkeras i de containrar som finns uppställda utmed betongtunnelschaktet och Västra Vallgatan.

  Notera att inga cyklar får parkeras på stationsområdet, väster om gångbron.

  Vad händer med stationshuset?

  Trafikverket och Implenia har stagat upp byggnaden med stålbalkar sedan sprickbildning upptäcktes i höstas. Man ser inga nya rörelser i huset (som kan orsaka mer sprickor), ej heller risk för ras. Skadorna orsakades inte av sprängningarna för bergtunneln, utan av grundläggningsarbetena intill fasaden.

  Jernhusen är fastighetsägare och bestämmer vad som ska hända med stationsbyggnaden och utbyggnaden, huvudingången, där sprickan uppstod. Det är svårt att göra några åtgärder innan projektet är klara med betongtunneln. Trafikverket har dialog med Jernhusen.

  Försäkringsbolag är inkopplade och de verksamheter som begär ersättning har rätt till det.

  Ett körfält avstängt öster om Getteröbron

  I nästa vecka, vecka 6, planerar Trafikverket att stänga av det högra körfältet när du kör från Getteröbron mot Lassabackarondellen. Körfältet kommer att vara avstängt på en cirka 100 meter lång sträcka precis väster om Lassabackarondellen. All trafik leds in i det vänstra körfältet innan rondellen.

  De stänger av körfältet för arbete med att sätta kantsten i en refug och montera vägräcke. De räknar med att vara klara under första veckan i mars.

  Planera din färdväg, tänk på att köra lugnt och vara uppmärksam på skyltningen.

  Finjustering vid nya rondellen i söder

  Vid Österledens nya rondell har Trafikverket och Implenia rivit den gamla vägen, justerat bullervallar och kopplar nu in belysning.

  Trafikproblem utanför kvarteret Verkstaden

  Vi uppmanar behörig trafik, främst boende med plats i garaget, till kvarteret Verkstaden på Västra Vallgatan mittemot stationen att köra försiktigt i området då mycket cyklister och gående rör sig i anslutning till gångbron över schaktet.

  Flyg över arbetsområdena

  I Trafikverkets film från december 2020 Länk till annan webbplats. får du en bild av hur långt projektet kommit.

  Sanering i Västerport påverkar p-hus Briggen

  Det är full fart på saneringen i etapp 1 av Västerport sedan 8 januari. Här hittas främst kolrester och petroleumprodukter från gamla hamnverksamheter. Arbetet beräknas vara klart i vår. P-platserna norr om Briggen är avstängda från måndag den 25 januari och norra utfarten från p-huset likaså. Hela norra ytan utanför Briggen hör till etapp 1 som ska saneras. Både in- och utfart i p-huset sker nu från södra infarten.

  Vad ska hända med spårområdet efter tunnelbygget?

  När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med spårområdet sedan?

  Redan nu startar vi i kommunen arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

  Vi kommer att dela in arbetet i olika delområden:

  • Engelska parken och Platsarna
  • Kurtinen
  • Hästhaga
  • Apelviken
  • Jonstaka/Hamra

  Nu vill projektet ta del av tankar och idéer från varbergarna. De idéer som kommer in kommer att vara ett viktigt underlag för oss i kommunen när vi analyserar och ger förslag på hur spårområdet kan omvandlas på lång sikt. Först ut är delområde Apelviken. Ett första dialogmöte är planerat till tisdag den 9 februari Länk till annan webbplats. för verksamheter och närboende. Följ projektet här på varberg.se/gamlasparet.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: