Många arbeten i söder och dammar för rening av vatten

  I detta nyhetsbrev svarar vi på frågor om södra arbetsområdet och tråget i norr.

  Vad händer i södra arbetsområdet?

  I syd spränger Trafikverket och Implenia i både service- och spårtunneln. I förra veckan hade de nått 145 meter i servicetunneln och 20 meter i spårtunneln. Utanför tunnelmynningen pågår mark- och grundläggningsarbeten. De har spontat och tätat spontväggarna där betongtunneln ska gå. Inom kort kommer de att börja schakta ur jordmassorna där för att längre fram kunna börja spränga bort berg.

  Ytterligare lite söderut pågår en hel del ledningsomläggningar och förberedande arbeten för spår på mark. Nere vid Österleden har de gjutit alla brostöd och inom kort kommer de att påbörja arbetet med järnvägsbrons överbyggnad. På området kring Österleden pågår även markarbeten inför vägbygge, och österut håller de på att färdigställa den nya rondellen som de öppnar för trafik innan jul.

  Ytterligare en bit söderut har de öppnat ett nytt arbetsområde ner mot Vareborg. Där har de banat av marken och gjort en byggväg fram till deras tillfälliga omledning av Vrångabäcken, för att till våren kunna göra en kulvertering under det som ska bli banvall.

  Vad är det för dammar i höjd med där tråget byggs?

  Man kan nu se dammar väster om spåren ungefär i höjd med Monarkområdet. Det är dammar för rening av vatten under byggtiden. Vattnet går från arbetsområdena, via dammar där det renas och slutligen till en magasineringsdamm varifrån de långsamt släpper ut det rena vattnet på dagvattensystemet. Vattnet uppfyller då Varbergs kriterium för dagvatten.

  Transport av massor söderut på Västra Vallgatan

  I denna vecka kommer Trafikverket och Implenia att schakta ut jord från det sydligaste arbetsområdet vid stationshuset. En liten del av dessa transporter kommer att gå söderut på Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen men förhoppningsvis påverkas inte trafiken så mycket. Så mycket som möjligt av dessa transporter kommer att tas ut via utfarten från arbetsområdet vid Otto Torells gata/järnvägsövergången. Där sätts trafiksignaler upp. Det är fortfarande möjligt att använda gångvägen på Otto Torells gata.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: