Antagande

    Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

    Det är oftast byggnadsnämnden som antar detaljplaner, men om en plan är av större allmänt intresse eller innebär ett ställningstagande på ett principiellt sätt, ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: