Startskede

    Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

    Ett planavtal upprättas mellan stadsbyggnadskontoret och den som beställer en detaljplan. I planavtalet fastställs hur kostnader och åtaganden ska fördelas mellan beställaren och kommunen. Beställaren står för de kostnader som följer av stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram detaljplanen. När planavtalet är undertecknat, påbörjar stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram ett planförslag i samverkan med exploatör och andra förvaltningar i kommunen.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: