Samråd

    Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

    Planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med berörda verksamheter inom kommunen och fastighetsägaren eller den blivande byggherren. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Samrådstiden är normalt åtta veckor. Under denna tid visas förslaget i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten och på kommunens digitala anslagstavla.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: